Z KPKC

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2004 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 719 z 20. januára 2004 a súčasne rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. júna 2004. Zmluva nadobudla platnosť 9. júla 2004 na základe článku VI ods. 2.


Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove
a vzdelávaní (č. 394/2004 Z.z.):

Články zmluvy týkajúce sa predmetu katolícke náboženstvo
článok II. bod 4
Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
článok II. bod 5
Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR.
článok II. bod 6
Pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré dostali schválenie príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.
článok III. bod 2
Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum
a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.

Z toho vyplýva:

 • uzatvorená medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), preto záväzky z nej vyplývajúce musela SR ošetriť v novom školskom zákone
 • za obsah vyučovania katolíckeho náboženstva zodpovedá Katolícka cirkev (obsah = rámcový vzdelávací program: učebné osnovy, obsahový a výkonový štandard, profil absolventa)
 • Ministerstvo školstva (ďalej len „MŠ“) sa môže k osnovám a celému rámcovému vzdelávaciemu programu predmetu katolícke náboženstvo vyjadriť, pripomienkovať (MŠ nezasahuje do kompetencií cirkvi, SR sa touto zmluvou k tomu zaviazala)
 • učebné osnovy schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska (MŠ túto kompetenciu nemá)
 • predmet náboženstvo nemá štátny vzdelávací program (pretože štát nemôže zasahovať do obsahu, to je v kompetencii cirkvi), ale má rámcový vzdelávací program
 • súčasťou rámcového vzdelávacieho programu predmetu sú: učebné osnovy, obsahový a výkonový štandard, profil absolventa

Rámcový vzdelávací program rešpektuje dvojúrovňovú tvorbu obsahu vzdelávania

 1. centrálnu úroveň

rámcový vzdelávací program katolíckeho N/NV – cca 70% schvaľuje KBS (po spripomienkovaní MŠ SR) na základe parciálnej zmluvy medzi SR a Svätou Stolicou

2. školskú úroveň

školský vzdelávací program – cca 30% garantuje erudovaný učiteľ N/NV

 Názov predmetu: Katolícke náboženstvo

 • názov sa používa na základe článku II. ods. 1. Zmluvy medzi Slovenskou republikou  a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (č. 394/2004 Z. z.), ktorý zodpovedá termínu „náboženská výchova“ a „rímskokatolícke a gréckokatolícke náboženstvo“
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  z 22. mája 2008 (Z. z. č. 245/2008) § 15 sa odvoláva na medzinárodnú zmluvu
 • Vyhláška č. 390/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách: 13. V prílohe VI. časti Požiadavky na internú časť maturitnej skúšky bod 33 vrátane nadpisu znie: katolícke náboženstvo

 

 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove
a vzdelávaní (č. 394/2004 Z. z.):

Články zmluvy týkajúce sa katolíckeho školstva
článok I. bod 1
Katolíckou školou a katolíckym školským zariadením (ďalej len „katolícka škola) je cirkevná škola a cirkevné školské zariadenie zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom , jeho generálnym vikárom alebo predstaveným náboženskej spoločnosti (ďalej len „príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi“) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
článok I. bod 2
Zriaďovateľ katolíckej školy má právo menovať a odvolať jej riaditeľa v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stanoví aj kritéria na prijatie učiteľov a vychovávateľov v zmysle výchovného zamerania katolíckych škôl a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
článok I. bod 3
Zriaďovateľ katolíckej školy schvaľuje kritéria pre prijímanie žiakov na štúdium na katolíckych stredných školách.
článok I. bod 4
Riaditeľ školy schvaľuje vnútorný poriadok katolíckej školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania.
článok I. bod 5
Vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na katolíckych školách svojim obsahom zodpovedá vyučovaniu všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov na štátnych školách príslušného stupňa, druhu a typu.
článok I. bod 6
Vyučovanie na katolíckych školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov, učebných osnov
a školských výchovných programov schválených zriaďovateľom po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
článok I. bod 7
Slovenská republika nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu.
článok I. bod 8
Katolíckym školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ho majú všetky ostatné školy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
článok I. bod 9
Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov Slovenska a podporované Slovenskou republikou bude po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky zabezpečovať odborné a metodické riadenie katolíckych škôl , ako i odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl.
článok I. bod 10
Slovenská republika a Katolícka cirkev budú spolupracovať v procese príprave a tvorby výchovno-vzdelávacích programov v oblasti vzdelávania a výchovy v katolíckych školách.

 

 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
z 22. mája 2008 (Z. z. č. 245/2008):

 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 107 ods. 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009, čl. I § 90 ods. 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2009, čl. I § 124, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011 a čl. III 18. bodu § 4 ods. 8, 23. bodu § 5 ods. 3 až 5, § 6 ods. 3, 24. bodu § 6a ods. 3 až 7, 38. bodu § 8b a 8c, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

 § 15

Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva

(1) V školách podľa tohto zákona okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl sa vyučuje náboženská výchova alebo náboženstvo; v materských školách sa umožňuje vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva.

(2) Vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva zabezpečujú registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.16)

(3) Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou výchovou v základných školách a v stredných školách;17) v týchto školách je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

(4) Predmet náboženská výchova vyučovaný na iných ako cirkevných školách zodpovedá predmetu náboženstvo na cirkevných školách.

(5) Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vykonáva pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.16)

(6) V cirkevných školách sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa výchovno-vzdelávacích programov v súlade s osobitným predpisom.17)

16) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

17) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 394/2004 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a o náboženskej výchove a vzdelávaní (č. 395/2004 Z. z.).
 Z toho vyplýva:

 1. podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 15 ods. 1 sa v školách okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl vyučuje náboženská výchova alebo náboženstvo, v materských školách sa umožňuje vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva.
 • podľa plánu reformy školstva od 1. 9. 2008 začali materské školy vzdelávať podľa štátneho vzdelávacieho programu
 • školský zákon umožňuje vyučovanie, podľa ods. 5 Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vykonáva pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 1. podľa citovaného zákona § 15 ods. 1 sa v školách okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl vyučuje náboženská výchova alebo náboženstvo
 • § 2 písmeno x)  pod pojmom škola sa rozumie škola alebo školské zariadenie = výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu
 • zákon predstavuje sústavu škôl v § 27 bod 2 písmeno f) – školy pre deti a žiakov
  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • podľa plánu reformy školstva od 1. 9. 2009 začnú podľa vlastného výchovno-vzdelávacieho programu aj školské výchovno-vzdelávacie zariadenia a špeciálne výchovné zariadenia
 1. na základe § 7 ods. 2 citovaného zákona:
 • školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Zriaďovateľ si môže vyžiadať od riaditeľa školy školský vzdelávací program na schválenie.
 • na tvorbe školského vzdelávacieho programu sa zúčastňujú škola, rodičia a miestna komunita
 • školský vzdelávací program je verejný dokument, ktorý má byť verejne prístupný (škola je verejnou inštitúciou)

 podľa citovaného zákona § 15 ods. 6

 • v cirkevných školách sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa výchovno-vzdelávacích programov v súlade s vyššie citovanou zmluvou, obsah štandardov vzdelávacích programov je tvorený registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
 1. predmet katolícke náboženstvo má nový rámcový vzdelávací program schválený Konferenciou biskupov Slovenska.

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre:

 • – základné školy
  – stredné školy
  – štvorročné a osemročné gymnázia
  – dvojročné nadstavbové stredné školy
 • Konferencia biskupov Slovenska na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, schválila:

Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí dňa 28. 10 .2010 (KBS/67/28.10.2010)

Školský rok Základná škola Stredná škola

2008/09

1. ročník

5. ročník

1. ročník

2009/10

1.

2.

5.

6.

1.

2.

2010/11

1.

2.

3.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

2011/12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. a 9.

1.

2.

3.

4.

(povinne voliteľný predmet – po zvolení sa stáva pre žiaka povinným predmetom na celý školský rok)

Spracovala: Jana Hurajtová, KPKC – aktualizácia 2011

Skratky predmetu: 

 • katolícke náboženstvo: KNB
 • náboženská výchova – katolícka: NBK

(aktualizované Ústavom informácií a prognóz školstva dňa 7.9.2009) – použitie skratiek do katalógového listu.


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: