Category Archives: ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE

Príhovor na stužkovú II


Vážená pani zástupkyňa, veľadôstojný pán kaplán, ctený profesorský zbor, milí rodičia, drahé naše deti,

V jednej známej piesni od Mira Žbirku sa opakuje verš, ktorý by po drobnej úprave znel asi takto: „Mám všedný deň, mám skrátka všedný deň.“ Tieto slová by mohli byť mottom pre mnohé dni a týždne, ktoré nám pretekajú pomedzi prsty. Ale len do chvíle, kým ich všednosť nenarušia rôzne okamihy – okamihy, ktoré zmenia náš život…

Nedávno, pred 18, či 19 rokmi, nastal aj v našich rodinách veľký okamih s malým bábätkom…do nášho života ste vstúpili vy, naše deti a náš život sa odvtedy zmenil. Rástli ste, vyšli vám i odišli prvé zuby, urobili ste prvé kroky, vyslovili prvé slová, prvýkrát ste vykročili na cestu do školy, urobili ste svoju prvú samostatnú jazdu na bicykli, dali prvý gól v naozajstnom futbalovom mužstve, prvýkrát ste pristúpili k sv.prijímaniu, či sv.birmovania…. aj toto sú okamihy, ktoré menili náš život a ktoré my, vaši rodičia, nosíme ukryté hlboko vo svojom srdci.

Aj dnes prežívame spoločne veľký okamih – okamih, kedy stojíte pred nami v jednej z najkrajších podôb mladosti. Tento deň, drahé deti, nie je iba vaším dňom, je to aj náš deň, lebo vy ste stelesnením našich túžob, nádejí i lásky, ste našou budúcnosťou.

Dnes symbolicky stojíme na prahu rodičovských dverí a vyprevádzame vás do sveta… My rodičia trochu aj s obavami hľadíme na vašu budúcnosť a na to, čo vás v nej čaká. Mimovoľne sa mi tu vynára obraz starozákonného Tóbiho, ktorý vyprevádzal do sveta svojho syna Tobiáša. Pri rozlúčke mu adresoval slová poučenia, ktoré by sme možno aj my dnes chceli povedať vám:

 • Po všetky dni svojho života pamätaj na Pána a zachovávaj jeho príkazy.
 • Z toho, čoho máš hojnosť, rob dobro.
 • Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému!
 • Hľadaj radu u každého múdreho človeka.
 • Pýcha je prameňom skazy a veľkého nepokoja.

K týmto hodnotám smerovala naša výchova doma a sme vďační zamestnancom GSM (v Prešove), že nám v našej snahe boli nápomocní.

Vážení pedagógovia, chcel by som vám v mene nás, rodičov, dnes poďakovať za pomoc pri výchove našich detí, za múdrosť, ku ktorej ste ich viedli, za dobro, ktoré ste im vštepovali i za zbožnosť, ktorú ste pod vedením p.kaplána u nich rozvíjali.

Osobitné poďakovanie chcem v mene nás rodičov vysloviť Vám triedna pani učiteľka. Ďakujeme Vám za starostlivosť o naše deti, za pochopenie ich niekedy nepochopiteľných výhovoriek a ospravedlnení, za láskavý prístup a za trpezlivosť s nimi. Veľká vďaka Vám.

Vážení prítomní, na záver by som chcel nám všetkým zaželať, aby dnešný večer bol pre nás krásnym, požehnaným a nezabudnuteľným okamihom…


Z týchto textov budú tiež otázky na BO :-))


Rozoslanie sedemdesiatich dvoch učeníkov – 1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. 2 A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! 5 Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: »Pokoj tomuto domu!« 6 Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. 7 v tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! 8 A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, 9 uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.« 10 Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: 11 »Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!« 12 Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. Čítať ďalej


Otázky k téme ADVENT


 1. Čo znamená slovo advent?
 2. Čo Boh prisľúbil po páde prvých rodičov?
 3. Kto oživoval vo vyvolenom národe prísľub Mesiáša?
 4. Ktorá úroveň adventu nám pripomína, že to, čo Boh prisľúbil a vo svojom Synovi vyplnil, každoročne slávime v liturgickom slávení pred Vianocami?
 5. Ako sa volá náuka o dokonaní dejín ľudstva a celého sveta a Kristovom príchode na konci sveta?
 6. Kedy budeme prežívať náš Osobný advent?
 7. Ako dlho trvá advent?
 8. Aká je farba tohto liturgického obdobia?
 9. Ktorá nedeľa v poradí sa môže sláviť v ružovej farbe?
 10. Čo začína adventom?
 11. Slová ktorého proroka môžeme počuť v čítaniach počas adventu?
 12. Ako sa volajú staré adventné piesne?
 13. Symbolom čoho je veniec?
 14. Ježiš, ktorý prichádza,  je pre svet čím?
 15. Kto je autorom adventného venca?

Advent


Advent (z lat. „adventus“ = príchod)

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša Krista. Ale o aký príchod ide, keď Ježiš už raz prišiel na túto Zem?

To, že Ježiš už na tejto Zemi bol, že ho ľudstvo túžobne očakávalo, nám pripomína prvá úroveň adventu Historický advent. Pripomína nám čakanie na Ježišovo narodenie, na príchod Mesiáša v Starom zákone. Po páde prvých rodičov Boh prisľúbil Záchrancu – Vykupiteľa. Tento prísľub vo vyvolenom národe neustále oživovali proroci. Ľud očakával Mesiáša, ktorý ich oslobodí z rímskeho otroctva, odstráni  sociálnu nespravodlivosť, ujme sa biednych a nešťastných, privedie národ k Bohu. Boh tento prísľub vyplnil vo svojom Synovi pred 2 000 rokmi.

Druhá úroveň adventu,  Liturgický advent, nám pripomína, že to, čo Boh prisľúbil a vo svojom Synovi vyplnil, si každoročne pripomíname v liturgickom slávení pred Vianocami. Zároveň sa však pripravujeme na príchod Ježiša Krista, ktorý príde znova na túto zem ako Kráľ neba i zeme. Vnímame takto nielen historickú, ale aj eschatologickú úroveň adventu.

Eschatologický advent vychádza z eschatológie, náuky o dokonaní dejín ľudstva a celého sveta a Kristovom príchode na konci sveta. Tento príchod na konci časov majú sprevádzať rozličné znamenia („slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú…“ Mt 24,29). My máme dôverovať Bohu, lebo má vo svojich rukách osud každého z nás i celého sveta. On je naša záchrana.

A je tu ešte jedna úroveň adventu, osobná. Osobný advent je stretnutie každého jedného z nás s Kristom na konci nášho života. Spočíva v tom, že každý z nás sa s ním stretne z tváre do tváre… Preto máme byť vždy pripravení na možný príchod Ježiša Krista nielen na konci sveta, ale predovšetkým v hodine našej smrti, keď sa bude rozhodovať o našej večnosti.

Advent tvoria štyri nedele, tak ako to ustanovil pápež Gregor I. Veľký (590-604). Tieto nedele symbolizujú  čas od biblického stvorenia sveta do narodenia Krista, čo bolo, podľa mýtu, 4000 rokov (teda každá nedeľa symbolizuje jedno tisícročie). Advent sa začína 1.adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom a končí sa po západe slnka na Štedrý večer (vigília Sviatku Narodenia Pána). 3.adventná nedeľa sa nazýva Gaudete (z lat.„radovať sa“) a oproti ostatným adventným dňom, kedy je liturgickou farbou fialová, môže sa v liturgii používať farba ružová.

Adventom začína aj nový cirkevný rok, v ktorom Cirkev znova prechádza tajomstvami Pána a prežíva celý jeho život. Čítania evanjelií počas adventu sa vzťahujú na Ježišov príchod (prvá nedeľa), na Jána Krstiteľa (druhá a tretia) a na udalosti bezprostrednej prípravy (štvrtá nedeľa). Čítania zo Starého Zákona tvoria proroctvá (túžba po očakávaní) o Mesiášovi od proroka Izaiáša.

Adventné obdobie má kajúci charakter, ale nikdy sa toto obdobie nechápe ako čas pokánia v tom zmysle ako je to v pôste (napr. stále sa počas omše spieva Aleluja). Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super …“ („Rosu dajte nebesia zhora …“).

HISTÓRIA ADVENTNÉHO VENCA
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Autorom adventného venca je evanjelický pastor Johann H. Wichern, ktorý pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. Na základe neustálych otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 20 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. Dnes sa už na adventných vencoch používajú len 4 sviečky, ktoré symbolizujú práve štyri adventné nedele.


Ježiš a pravda o ňom


Práca s knihou Ježiš – encyklopédia pre 9.ročník

 1. Čo znamená pomenovanie “KRISTUS”? (s.6)
 2. Odkiaľ vieme o Ježišovi? (s.8)
 3. V ktorom meste vyrastal Ježiš? (s.16)
 4. Podľa čoho sa svet dozvedel o čase Ježišovho narodenia? (s.22)
 5. Čo rozumieme pod udalosťou nazvanou ZVESTOVANIE? (s.24)
 6. V ktorom meste sa Ježiš narodil? (s.26)
 7. V ktorý deň v roku slávime Ježišove narodeniny? (s.27)
 8. Aká udalosť z Ježišovho detstva sa nám uchovala v Biblii (Ježiš mal 12 rokov? (s.28)
 9. Ako dopadlo Ježišovo prvé vystúpenie v  meste, podľa ktorého má aj priezvisko – Nazaretský? (s.32)
 10. Ježiš si vybral spolupracovníkov. Koľko  ich bolo a ako sa volali (jedným slovom)? (s.37)
 11. Ježiš svoje učenie potvrdzoval znameniami, ktoré ľudia považovali za zázraky. Vypíš aspoň 3 z nich. (s.38 – 51)
 12. O príchode čoho hovoril Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania? (s.52)
 13. Ježiš vysvetľoval tajomstvá Božieho kráľovstva pomocou príbehov zo života, ktoré voláme podobenstvá. Vypíš aspoň 3 z nich. (s.53 – 59)
 14. Ježiš naučil svojich učeníkov modlitbu. Akú? (s.60)
 15. V Biblii sa zvlášť opisujú stretnutia s niekoľkými ľuďmi. Ktorí ľudia to boli? (s.68 – 71)
 16. Aké prívlastky hovorí o sebe sám Ježiš? Ja som… (doplň aspoň 2  z nich). (s.76 – 77)
 17. Pri akej príležitosti ľudia kričali Ježišovi: “Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!” (s.78 – 79)
 18. Zachovala sa nám jedna udalosť, pri ktorej sa Ježiš poriadne nahneval. Kde to bolo a prečo? (s.80)
 19. Aký sviatok Ježiš slávil so svojimi učeníkmi deň pred svojou smrťou? (s.86)
 20. Podľa čoho ľudia spoznajú, že sme jeho učeníkmi? (s.89)
 21. V ktorom meste Ježiš zomrel? (s.97)
 22. Čo bolo napísané na Ježišovom kríži ako dôvod jeho smrti? (s.98)
 23. Čo označuje slovo “PIETA”? (s.100)
 24. Komu sa Ježiš zjavil ako prvému po svojom zmŕtvychvstaní podľa Jánovho evanjelia? (s.103)
 25. Ako sa skončil Ježišov pobyt na tejto Zemi? (s.107)
 26. Ako sa volá sviatok, kedy si pripomíname zoslanie Ducha Svätého? (s.109)
 27. Kto bol prvým kresťanským mučeníkom? (s.111)
 28. Cisár Nero dal ukrižovať sv.Petra. O čo ho Peter predtým požiadal? (s.113)
 29. Šavlovi, ktorý išiel prenasledovať kresťanov sa zjavil Ježiš. Na ceste do akého mesta to bolo? (s.114)
 30. Prečo kresťania od najstarších čias až podnes používajú symbol RYBKY? (s.118)

TAF


Animovaný film, tak blízky detskej duši, prebúdza u detí fantáziu, otvára im nový pohľad na svet.

 

 

 

 

 

Preto umožňujeme žiakom v predmete Tvorba animovaného filmu
využívať obraz a film na komunikáciu, na opisovanie svojich zážitkov.
Hravým spôsobom prostredníctvom filmu získavajú schopnosť kreatívneho
vyjadrovania myšlienok, skúsenosti a emócií.

 

 

 

 

 

 

Vedia
si vyrobiť jednoduchý flipbook ako istý druh animácie, vedia rozlíšiť
základné žánre animovaného filmu. Dokážu vytvoriť jednoduchú kreslenú
animáciu v prostredí grafického editora.

 

 

 

 

 

Naučia
sa pracovať s digitálnym fotoaparátom a následne spracovať fotografiu,
obraz, hudbu, text prostredníctvom PC a prostriedkov IKT.  Vytvorené
vlastné animované filmy potom prezentujú na triednom filmovom festivale.

 

 

A
že to nie je len o „hraní sa“ ale aj o „práci“ svedčí aj možnosť
pokračovať ďalej v stredoškolskom štúdiu na priemyselnej škole
animovanej tvorby v Bratislave a po skončení štúdia možnosť študovať na
vysokých školách s umeleckým zameraním alebo možnosť zamestnať sa vo
filmových, grafických, reklamných štúdiách, teda všade tam, kde je
potrebná znalosť animátorských a grafických postupov a aplikácií.

No a čo sa nám doteraz podarilo si môžete pozrieť na tejto stránke v priečinku Tvorba animovaného filmu.

Ing.Mgr.Jozef Kovalík


“Prenosná” PC učebňa


Možno máte tiež podobnú skúsenosť – čím viac moderných učiteľov na škole, tým menej možností dostať sa do PC učebne… …a to ich u nás na škole máme 4…

Rozmýšľal som ako by som sa mohol s deťmi dostať k PC a riešenie som našiel v “prenosnej” PC učebni

Využil som notebooky, ktorých počet sa nám za niekoľko rokov na škole znásobil aj vďaka rôznym projektom, do ktorých sme boli zapojení. Takto má dvojica žiakov jeden “stroj” a môžu spoločne pracovať na zadaných úlohách. A môžem ich využiť v hociktorej učebni na škole (… zabrať síce dostanú ruky a nohy pri prenášaní po schodoch, ale stojí to za to 🙂 )

Takto to potom vyzerá v praxi…